Atgal į pagrindinį puslapį

Neuroklasterinio Smegenų Modelio Terminų Žodynas

English Русский Lietuvių

Tas pats identiškas žodis gali turėti visiškai kitokią prasmę, kai tą žodį vartoja skirtingi žmonės, turintys skirtingą išsilavinimą/profesiją/religiją/amžių/ir t.t.
Dauguma konfliktų tarp žmonių kyla dėl paprastos priežasties: abi konfliktuojančios pusės pagal nutylėjimą turi omenyje skirtingas reikšmes tiems patiems identiškiems žodžiams, tačiau jie netgi nesivargina sužinoti, ką turi omenyje oponentas, kai jis vartoja šį žodį. Konfliktas galėtų būti lengvai išspręstas, jeigu jie paklaustų vienas kito: „kaip Jūs apibrėžiate žodį X? koks yra žodžio X apibrėžimas?“. Tačiau jie neužduoda vienas kitam šio paprasto klausimo, ir todėl konfliktas tęsiasi toliau.
Todėl, siekiant išvengti tokių nesusipratimų ir konfliktų, yra labai svarbu pateikti tikslius naudojamų terminų/žodžių apibrėžimus.
Terminas, kurį koks nors asmuo naudoja aprašydamas kokį nors reiškinį, atskleidžia šio asmens suvokimo lygmenį apie šį reiškinį. Aukšto lygio suvokimas įgalina prognozuoti ir valdyti šio reiškinio apraiškas. Pavyzdžiui, senovėje žmonės griaustinį vadino „Dievo atsiusta bausme“, ir žmonės bandė išvengti žaibo smūgio melsdamiesi įvairiems dievams. Dabartiniais laikais žmonės žaibą vadina „elektros iškrova“, ir tam, kad apsisaugoti nuo žaibo, naudoja žaibolaidžius.

.....

(dar vadinamas tokiais pavadinimais kaip „dvasia“, „siela“, „sąmonė“ ir t.t.): tai programinė įranga (angl. software), veikianti neuronų tinklo aparatinėje įrangoje (angl. hardware) (t.y. smegenų neuronuose). Neuroklasteris, kuris didžiąją laiko dalį turi prieigą prie aktuatorių valdymo (t.y. neuroklasteris, kuris didžiąją laiko dalį gali sąveikauti su aplinka aktuatorių pagalba) yra vadinamas „pagrindine asmenybe“. Neuroklasteriai, kurie neturi jokios prieigos arba turi tiktais trumpalaikę prieigą prie aktuatorių valdymo – tokie neuroklasteriai yra vadinami „autonominiais neuroklasteriais“.

Aktuatorius (arba vykdomasis įrenginys) – tai mašinos komponentas, kuris yra atsakingas už judėjimą arba mechanizmo/sistemos kontroliavimą.
Aktuatoriui yra reikalingas valdymo signalas ir energijos šaltinis. Valdymo signalas yra santykinai mažos galios. Valdymo signalu gali būti elektros įtampa arba srovė, pneumatinis arba hidraulinis slėgis, arba net žmogaus fizinė jėga. Tiekiamos energijos šaltiniu gali būti elektros srovė, hidraulinio skysčio slėgis arba pneumatinis slėgis. Aktuatorius į valdymo signalą reaguoja energiją (iš energijos šaltinio) paversdamas į mechaninį judėjimą.
Aktuatorius – tai mechanizmas, kurio pagalba valdymo sistema daro poveikį aplinkai. Valdymo sistema gali būti paprasta (paprasta mechaninė arba elektroninė sistema), programinė įranga (pavyzdžiui, spausdintuvo tvarkyklė, roboto valdymo sistema), žmogaus fizinis kūnas arba bet kokia kitokia įvestis.
Žmoguje aktuatoriais yra: rankos, kojos, liežuvis ir t.t.

Autonominis neuroklasteris: neuroklasteris, kuris neturi jokios prieigos arba turi tiktais trumpalaikę prieigą prie aktuatorių valdymo.
Žmoguje aktuatoriais yra: rankos, kojos, liežuvis ir t.t.
T.y. neuroklasteris, kuris didžiąją laiko dalį turi prieigą prie rankų, kojų, liežuvio ir t.t. valdymo – toks neuroklasteris yra „pagrindinė asmenybė“.
Kiti neuroklasteriai neturi prieigos prie rankų, kojų, liežuvio ir t.t. valdymo – tokie neuroklasteriai yra vadinami „autonominiais neuroklasteriais“.

Egregoris X: identiško objekto X modelis, padaugintas ir įrašytas į dviejų ar daugiau individų smegenis.
Egregoris yra ekvivalentiškas kompiuterinei programai. Egregoris turi daugelį savybių, kurias turi programa (jį galima kopijuoti, perrašyti, ištrinti ir t.t.), tačiau yra keletas skirtumų tarp egregoriaus ir programos.
Kaip kad pavyzdžiui, egregoris turi savybę, vadinamą „egregoriaus stiprumu“.
Egregoriaus stiprumas didėja, kai didėja skaičius žmonių, kurių smegenyse yra įrašytas identiškas modelis X. Kuo didesnis skaičius žmonių, kurie yra tam tikro egregoriaus nešiotojai, tuo stipresnis patampa egregoris.
Terminas „egregoris“ yra daugmaž ekvivalentus terminui „memas“, kurį vartoja biologai evoliucionistai.

Gėris ir blogis: „gėrio“ ir „blogio“ atskyrimas priklauso nuo pastatyto tikslo. Kitaip sakant, terminai „gėris“ ir „blogis“ yra antriniai/išvestiniai.
Viskas, kas padeda pasiekti norimą tikslą, yra laikoma „gėriu“. O viskas, kas trukdo pasiekti norimą tikslą, yra „blogis“.
Kai pakeičiate tikslą, tai automatiškai persiskirsto visos „gėrio“ ir „blogio“ etiketės – „gėris“ gali pavirsti į „blogį“, ir atvirkščiai.
Pailiustruosime šį principą pateikdami keletą pavyzdžių.
Pagrindinis tikslas kiekvienoje religijoje – tai visiškas absoliutus paklusnumas religiniam vadui (ir/arba religijos įkūrėjui).
Kai religinis vadas liepia Jums kažką padaryti, tai paklusnus jo įsakymo vykdymas, pagal apibrėžimą, yra laikomas „gėriu“, o bet koks nepaklusnumas religinio vado/įkūrėjo įsakymams yra laikomas „blogiu“.
Kaip kad pavyzdžiui, kai religinis vadas įsako Jums nužudyti savo brolius/kaimynus/giminaičius, tai religiniai adeptai tiki, kad tai yra „gėris/teisinga“ (Išėjimo knyga 32:25-29), kai religinis vadas liepia Jums konfiskuoti/pavogti svetimą asilą, tai religiniai adeptai tiki, kad tai yra „gėris/teisinga“ (Evangelija pagal Joną 12:14-16, Evangelija pagal Luką 19:28-38, Evangelija pagal Matą 21:1-7, Evangelija pagal Morkų 11:1-7), ir taip toliau.

Intelektualus agentas: autonominis objektas, kuris aplinką stebi jutiklių (arba sensorių) pagalba ir veikia aplinką aktuatorių (arba vykdomųjų įrenginių) pagalba, ir kryptingai veikia siekdamas tikslų (t.y. jis yra racionalus agentas). Intelektualūs agentai taip pat gali mokytis arba panaudoti žinias, tam, kad pasiektų savo tikslus. Jie gali būti labai paprasti arba labai sudėtingi, pavyzdžiui, intelektualiu agentu yra refleksinė mašina, tokia kaip termostatas, taip pat intelektualiu agentu yra žmogus, taip pat intelektualiu agentu yra bendruomenė žmonių, kurie dirba kartu siekdami bendro tikslo.

Intuicija: informacijos srautas, kuris sklinda iš autonominių neuroklasterių į pagrindinę asmenybę.
Intuicijos lygmuo – tai matas parodantis, ant kiek pagrindinė asmenybė nekontroliuoja neuroklasterių, esančių smegenyse.
Jeigu pagrindinė asmenybė kontroliuoja 100% visų neuroklasterių, esančių smegenyse, tuomet intuicija yra lygi 0%.
Jeigu pagrindinė asmenybė kontroliuoja 50% visų neuroklasterių, esančių smegenyse, tuomet intuicija yra lygi 50%.
Jeigu pagrindinė asmenybė kontroliuoja 0% visų neuroklasterių, esančių smegenyse, tuomet intuicija yra lygi 100%.
Ir taip toliau.

Klasteris: (angl. cluster – sankaupa) keletos vienodų elementų apjungimas, kuris gali būti laikomas kaip savarankiškas vienetas, turintis tam tikras savybes.
Pavyzdžiui, fizikoje atomų arba molekulių nedidelė grupė gali būti sugrupuota į klasterį, astrofizikoje yra žvaigždžių klasteriai, kurie yra sudaryti iš žvaigždžių, bei galaktikų klasteriai, kurie yra sudaryti galaktikų, ir taip toliau. Vienas ir tas pats fizinis elementas gali būti priskirtas skirtingiems loginiams klasteriams. Pavyzdžiui, žmonių populiacijos elementai – žmonės – gali būti priskirti į skirtingus klasterius, vadovaujantis skirtingais kriterijais. Pavyzdžiui, galima sugrupuoti žmones pagal jų išpažįstamą religiją, ir tuomet gausime krikščionių klasterį, musulmonų klasterį, budistų klasterį ir t.t.. Tą pačią žmonių populiaciją galima sugrupuoti į klasterius pagal žmonių mėgstamą spalvą, ir tuomet gausime klasterius žmonių, kurių mėgstama spalva yra raudona, mėlyna, žalia ir t.t.. Akivaizdu, kad vienas ir tas pats žmogus pateks į visiškai skirtingus loginius klasterius, jeigu grupavimas bus atliekamas pagal išpažįstamą religiją arba pagal mėgstamą spalvą. Gausime klasterį krikščionių, musulmonų, budistų, mėgstančių raudoną spalvą, tuomet klasterį krikščionių musulmonų, budistų, mėgstančių mėlyną spalvą ir t.t. Lygiai taip analogiškai ir smegenų neuronus galima sugrupuoti į skirtingus loginius klasterius: pagal spalvą, į kurią reaguoja neuronai, pagal vizualinio stimulo vertikalią, horizontalią arba kampinę orientaciją, į kurią reaguoja neuronai ir t.t.
Svarbi pastaba: kai terminas „neuroklasteris“ (neuronų klasteris) yra vartojamas Neuroklasterinio Smegenų Modelio kontekste, tai turima omenyje reikšmė – „egregorinis neuroklasteris“, t.y. neuroklasteris, kuriame yra saugoma informacija apie egregorį (objekto X modelį).

Mokslas yra tai, ką galima stebėti ir su kuo galima atlikti atkartojamus eksperimentus – viskas, kas atitinka šiuos kriterijus yra mokslas; o viskas, kas neatitinka šių kriterijų, nėra mokslu. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tai, kaip atskirti mokslą nuo pseudomokslo, skaitykite straipsnį „Kas yra mokslas ir kas nėra mokslu?“.

Neuroklasterio užmigimas (t.y. intelektualaus agento arba asmenybės užmigimas) nutinka tuomet, kai:
1) valdymo komandos nebegali pasiekti aktuatorių (t.y. rankų, kojų, liežuvio, ir t.t.), ir neuroklasteris nebeturi galimybės valdyti aktuatorių (t.y. rankų, kojų, liežuvio, ir t.t.);
ir/arba
2) signalai iš daviklių (arba jutiklių, t.y. akių, ausų ir t.t.) nustoja pasiekti neuroklasterį ir neuroklasteris nebegauna duomenų apie supantį fizinį pasaulį.

Neuroklasteris: smegenų „gabaliukas“, neuronų klasteris, susidedantis iš baigtinio skaičiaus smegenų neuronų, kuris saugo informaciją apie objekto modelį (t.y. informaciją apie objekto išorinę išvaizdą, judėjimą, elgseną ir t.t.).
Svarbi pastaba: kai terminas „neuroklasteris“ (neuronų klasteris) yra vartojamas Neuroklasterinio Smegenų Modelio kontekste, tai turima omenyje reikšmė – „egregorinis neuroklasteris“, t.y. neuroklasteris, kuriame yra saugoma informacija apie egregorį (objekto X modelį).

Pagrindinė asmenybė: neuroklasteris, kuris didžiąją laiko dalį turi prieigą prie aktuatorių valdymo (t.y. neuroklasteris, kuris didžiąją laiko dalį gali sąveikauti su aplinka aktuatorių pagalba).
Žmoguje aktuatoriais yra: rankos, kojos, liežuvis ir t.t.
T.y. tas neuroklasteris, kuris didžiąją laiko dalį turi prieigą prie prie rankų, kojų, liežuvio ir t.t. valdymo – toks neuroklasteris yra vadinamas „pagrindine asmenybe“.
Kiti neuroklasteriai neturi prieigos prie rankų, kojų, liežuvio ir t.t. valdymo – tokie neuroklasteriai yra vadinami „autonominiais neuroklasteriais“.

Pasąmonė: aibė (t.y. masyvas/rinkinys) autonominių neuroklasterių, kurie yra nepavaldūs pagrindinei asmenybei.

Prietaras: tikėjimas klaidingu priežasties-pasekmės sąryšiu. Pavyzdžiui, jei spjausi per petį, tai tas apsaugos nuo nelaimės ir t.t.
Jeigu tarp priežasties ir pasekmės yra trumpas laiko tarpas, tai gyvūnas gali lengvai suprasti priežasties-pasekmės sąryšį.
Tačiau, jeigu tarp priežasties ir pasekmės yra ilgesnis laiko tarpas (ilgesnis nei tam tikras slenkstis), tai tuomet gyvūnas nebegali suprasti tikrojo priežasties-pasekmės sąryšio tarp dviejų įvykių, ir gyvūnas klaidingai nusprendžia, kad koks nors išvis nesusijęs įvykis atseit padėjo pasiekt norimą rezultatą.
Amerikiečių psichologas Burrhus Frederic Skinner pademonstravo šį biologinį principą savo eksperimentuose su balandžiais. Šie eksperimentai buvo užvadinti „balandžių prietarais“.
Lygiai tas pats biologinis principas galioja ir žmonėms, šiuo biologiniu principu yra pagristos visos religijos.
Religiniai adeptai tiki, kad tam tikri veiksmai (maldos/aukojimai Dievams, ir t.t.), atseit padeda pasiekt norimą rezultatą (išgijimą nuo ligų ir t.t.), tačiau iš tikrųjų priežasties-pasekmės sąryšiai yra visiškai skirtingi nuo tų, kuriais klaidingai tiki religiniai adeptai.

Religinis adeptas: žmogus, kuris tiki religinėmis dogmomis.

Religinė dogma: teiginys, kuris neatitinka mokslinių kriterijų; teiginys, kuris neturi nei vieno eksperimentinio įrodymo.

Sąmonė: terminas, kuris naudojamas psichologijoje ir psichiatrijoje. Skaitykite išsamų straipsnį, kuriame paaiškinta, kodėl „terminas „sąmonė“ neatitinka mokslinių kriterijų“.

Šizoterikas: žmogus, kuris tiki religinėm dogmom, tačiau teigia, kad jis atseit nėra „religinis adeptas“.... Pratęsimas bus vėliau ... Tekstas ruošiamas ...

Dėmesio: lietuviškas tekstas – tai vertimas iš rusų ir anglų kalbos. Lietuviškas tekstas yra nepilnas. Pilną tekstą skaitykite rusiškai arba angliškai.